Giả lập SETUP BIOS

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

http://appro.mit.jyu.fi/tools/biossimu/simu.html

Các videos khác

 
Cô Huế
ĐT: 0838432476
Cô Phúc
ĐT: 0835150250