Học sinh trường TCN Bình Thạnh viếng Đền Thờ Hai Bà Trưng và tham quan học tập tại nhà truyền thống quận Bình Thạnh

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://youtu.be/OfsM0fK6Iz0

Với mục đích nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho mọi người, đặc biệt là thanh niên về ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ phụ nữ Việt Nam cũng như quá trình đấu tranh của quân dân Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây trong quá trình kháng chiến chống xâm lược và trong xây dựng, phát triển của quận Bình Thạnh ngày nay, vào ngày 06/3 Trường Trung Cấp Nghề Bình Thạnh tổ chức cho Cán bộ, Giáo viên, nhân viên và học sinh tới Viếng, tham quan học tập truyền thống tại Đền thờ hai Bà Trưng và Nhà truyền thống Quận Bình Thạnh.

Các videos khác

 
Cô Liên
ĐT: 02838432476
Cô Vân
ĐT: 0972636663