Kết quả thi Tốt nghiệp môn Chính Trị - Hệ trung cấp nghề Khóa 5

Kết quả thi Tốt nghiệp môn Chính Trị - Hệ trung cấp nghề Khóa 5
Kết quả thi Tốt nghiệp môn Chính Trị - Hệ trung cấp nghề Khóa 5

UBND QUẬN BÌNH THẠNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              
BÌNH THẠNH

                                                                       Bình Thạnh, ngày  01  tháng  06   năm 2020

BẢNG ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ -  HỆ TRUNG CẤP KHÓA 5


Tổng số 121 học sinh

Tác giả bài viết: TCN Bình Thạnh

Nguồn tin: TCN Bình Thạnh