Đào tạo Nghề hệ Sơ cấp và ngắn hạn

Bảo trì - sửa chữa Điện, điện tử, điện lạnh, điện thoại di động,..
1.            Bảo trì - Sửa chữa điện
2.            Bảo trì - Sửa chữa điện tử
3.            Bảo trì - Sửa chữa điện lạnh
4.            Sửa chữa điện thoại di động